Bô giảm thanh khí xả

Loại dùng công nghiệp 10-15 DBA

Loại dùng cho khu dân cư 20-25 DBA

Loại cao cấp 30-35 DBA

Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 1 Bình chọn)